เครื่องกวนผสมอากาศแบบจุ่มน้ำเครื่องกวนผสมอากาศแบบจุ่มน้ำ (TAR series)เป็นเครื่องเติมออกซิเจนและกวนผสมออกซิเจนในน้ำไปในเวลา เดียวกัน พัฒนาปรับปรุงมาจากเครื่องสูบน้ำที่ไหลตามแนวแกนสูบ สามารถให้อัตราการถ่ายเทออกซิเจนมากกว่า 5 กิโลกรัม ออกซิเจน ต่อชั่วโมงต่อกิโลวัตต์ มากกว่าระบบเติมอากาศเดิมที่ใช้งานทั่วไปที่มี อัตราการถ่ายเทออกซิเจนเพียง 1-2 กิโลกรัมออกซิเจนต่อชั่วโมงต่อ กิโลวัตต์ และยังสามารถให้การกวนผสมได้ถึง 2 แบบในเครื่องเดียวกัน คือ ในขณะที่เปิดวาลว์ให้อากาศเข้าจะเป็นการเติมออกซิเจนและกวน ผสมไปพร้อมกัน แต่ขณะปิดวาล์วอากาศจะเกิดการกวนผสมของน้ำใน บ่อให้ทั่วถึงกันเท่านั้นซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในบ่อปรับ สภาพน้ำเพื่อให้น้ำเสียก่อนเข้าระบบมีความสกปรกใกล้เคียงกัน และ ยังใช้ในบ่อเติมอากาศทั้งแบบทั่วไปและระบบแอน๊อคซิค (Anoxic) หรือบ่อย่อยตะกอนที่ต้องการกวนผสมอย่างเดียวในบางเวลาและต้อง การออกซิเจนเป็นช่วงๆ ประหยัดเนื้อที่ในการติดตั้ง ไม่จำเป็นต้องมี ห้องเก็บเครื่องจักร เสียงไม่รบกวน สามารถเพิ่ม-ลดปริมาณอากาศ ขนาดฟองอากาศ และระยะในการกวนผสมด้วยวาล์วปรับปริมาณ อากาศที่อยู่ด้านบนบ่อ มีให้เลือก 18 รุ่น ขนาดตั้งแต่ 1.5-30 กิโลวัตต์ (2-40 แรงม้า) ให้ออกซิเจนละลายน้ำสูงถึง 158 กิโลกรัมออกซิเจน ต่อชั่วโมง


Visitors: 103,569